Month: March 2020

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) สำหรับร้านตัดผม ร้านทำผม

ด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใจการรับบริการตัดผม หรือทำผม

Read More