มาตรการผ่อนปรนร้านตัดผม/ร้านทำผม 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

มาตรการผ่อนปรนร้านตัดผม/ร้านทำผม 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเจ้าของกิจการ รัฐบาลจึงได้ผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กิจการร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย สามารถเปิดกิจการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ดังต่อไปนี้

มาตรการควบคุมหลัก

๑) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าเสมอ
๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร
๕) ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

มาตรการเสริม

๑) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ เป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผู้ใช้บริการ ตามขีด ความสามารถ
๒) ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย(ถ้ามี) สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ
๓) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ
๔) จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี
๕) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

โดยแต่ละจังหวัดสามารถออกคู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที

เช่น มาตรการผ่อนปรนสำหรับร้านตัดผม กทม.

ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0007.PDF


สำนักงาน กทม. ได้ออกแนวทางข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมกิจการร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย ดังต่อไปนี้

วิธีเข้าใช้บริการร้านตัดผม ในช่วงผ่อนปรน

Loading

คุณเห็นด้วยกับมาตรการผ่อนปรนร้านตัดผมนี้หรือไม่

ขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็น
คุณได้ทำการ Vote แล้ว
Please select an option!