นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายคุกกี้

ก. นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

Ranphom.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์
โดยได้กำหนดนโยบายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการส่วนต่างๆ ของทาง ranphom.com ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์

ทั้งนี้ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้นำเข้า หรือเผยแพร่ผ่านด้วยตนเอง หรือมีเจตนาเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ด้วยตนเอง หรือส่งต่อหรือแสดงเจตนาให้ Ranphom.com ทำการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกจัดเก็บ และเผยแพร่ตามเจตนาของผู้ให้ข้อมูล หรือเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ ท่านสามารถร้องขอให้มีการลบ ทำลาย ข้อมูลเหล่านี้ได้

1.วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
Ranphom.com เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและร้านตัดผม ร้านทำผมหรือธุรกิจอื่นใดที่ผู้ให้ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านทาง ranphom.com เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูลเพื่อติดต่อสื่อสารหรือเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลได้ อีกทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การเสริ์ชข้อมูล เพื่อทำให้เข้าใจพฤติกรรมและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ เพื่อปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชั่นการใช้งาน รวมไปถึงเพื่อการพัฒนา Big data และ A.I. (ปัญญาประดิษฐ์) ต่อไปในอนาคต

1.1 หากผู้ใช้เป็นผู้ซื้อสินค้า จองคิว หรือบริการออนไลน์ หรือผู้ใช้งานทั่วไป หรือเป็นสมาชิกของทางเว็บไซต์ หรือเป็นลูกค้าต่อผู้ประกอบกิจการ หรือบริการอื่นๆ Ranphom.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ข้อมูลสำหรับติดต่อของผู้ใช้ ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของผู้ใช้ และข้อมูลการใช้บริการ เช่น ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลโรคประจำตัว ข้อมูลการรับบริการ เป็นต้น

1.2 หากผู้ใช้เป็นผู้ประกอบธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการ Ranphom.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการของผู้ใช้ เช่น ชื่อธุรกิจหรือกิจการ ชื่อนามสกุลของเจ้าของกิจการ ที่อยู่สถานประกอบกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ รูปภาพ โลโก้ บริการของผู้ประกอบธุรกิจ ข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคาร (ชื่อเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชี ชื่อธนาคาร) อัตราค่าใช้บริการที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการกำหนด

2. Ranphom.com มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ ranphom.com ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยสู่สาธารณะตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชี

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Ranpom.com จัดเก็บ

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทั่วไป เช่น cookies, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือบริการเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลในการแสดงผลซึ่งผู้ใช้งานอาจมีความสนใจเป็นพิเศษ รวมถึงรักษาบรรยากาศการใช้งานโดยรวม

3.2 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เช่น ชื่อสมาชิก (ชื่อ login), email, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลความต้องการเพื่อรับสินค้าและบริการ, ข้อเสนอแนะ, ข้อคิดเห็น, ข้อมูลคัดกรอง Covid-19, วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ผู้สมัครสมาชิกได้ใช้ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก, และไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการ Facebook หรือ Google+ ยกเว้น แต่ email ที่ใช้ในการเชื่อมต่อบัญชี

3.3 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ เช่น ข้อมูลการตั้งและตอบกระทู้, การร่างกระทู้ (draft), link, รูปภาพในคลังภาพของ login, gifs, videos, ข้อมูลการปรับแต่ง tag, ติดตามหรือบล็อก tag, การแสดงความรู้สึก, กดให้คะแนน, กดติดตาม, ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งาน, ช่องทางการใช้งาน, ตำแหน่งของการเข้าใช้งาน, ข้อมูลการสนทนาหลังไมค์, log files โดยจัดเก็บเพื่อรักษาบรรยากาศการใช้งานและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน

3.5. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน และรายละเอียดสินค้าหรือบริการอื่น ๆ

3.6. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ

3.7. ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้นำเข้า หรือเผยแพร่ผ่านด้วยตนเอง หรือมีเจตนาเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

4. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจะถูกจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการเข้าใช้บริการ

5.1 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า Profile ของตนเองได้อีก

5.2 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าสนทนาส่วนตัวของตนได้อีก โดยที่คู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งจะยังคงสามารถเข้าถึงหน้าสนทนา ที่ได้เคยสนทนาค้างไว้ได้ตามปกติ

5.3 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซึ่ง Ranphom.com จะต้องจัดเก็บตามกฎหมายยังคงต้องจัดเก็บอยู่ต่อไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

5.4 กระทู้ที่ผู้เข้าใช้บริการได้เคยตั้งหรือตอบไว้จะไม่ถูกลบออกไปด้วย ซึ่งจะต้องทำการแจ้งลบเข้ามา โดยทางแอดมินจะพิจารณาลบอย่างเช่นกระทู้ทั่วไป

5.5 ผู้เข้าใช้บริการ reactivate สถานะสมาชิกได้ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงหน้า Profile และ หน้าสนทนาส่วนตัวของตนได้ตามปกติ

5.6 การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่สามารถถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลประเภท data science ที่ได้จัดเก็บไปก่อนมีการแจ้งถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นผลให้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลซึ่งถอนความยินยอมไปใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้อีก

5. การใช้งาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
Ranphom.com ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม Ranphom.com มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1 Ranphom.com อาจแบ่งปันข้อมูลกับการดำเนินกิจกรรมภายใน Ranphom.com และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Ranphom.comเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องไปได้ในทันที

2 Ranphom.com อาจแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทอื่นซึ่งได้ให้บริการแก่ Ranphom.com เช่น Analytics โดย Ranphom.com อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Ranphom.com ซึ่งผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการประเภท ช่วยในการประมวลผลการทำรายการ วิเคราะห์สถิติ ส่งโฆษณา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน เป็นต้น

3 Ranphom.com อาจแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการพัฒนาระบบของเว็บไซต์ หรือผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างตามสัญญา หรือตัวแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัท

4 Ranphom.com อาจแบ่งปันข้อมูลกับคู่ค้าของที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบรรดาผู้ลงโฆษณาและผู้ทำการวิจัย เจ้าของกิจการ เพื่อให้บริการ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีต่อผู้ใช้ หรือเพื่อตอบสนองคำร้องขอของผู้ใช้ สื่อสารกับผู้ใช้ ดำเนินการให้บริการลูกค้า และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือเพื่อเสนอและให้สินค้า บริการ ส่วนลด หรือโปรโมชั่นจากบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ และคู่ค้าของบริษัท หรือ เพื่อวิเคราะห์ ทำการตลาด และทำการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรับปรุงการให้บริการและข้อเสนอส่งเสริมการขายให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 ผู้เข้าใช้บริการทั่วไปมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน โปรดติดต่อ Ranphom.com ทางช่องทางต่างๆที่ให้ไว้ เช่น เบอร์โทร Facebookของ Ranphom.com ไลน์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆที่ทาง Ranphom.comได้ให้ไว้ เพื่อนัดหมายและดำเนินการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะต้องมีหลักฐาน บัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน email ที่ได้ใช้ลงทะเบียน ชื่อนามแฝง รหัสผ่าน

6.2 สิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้

6.3 สิทธิที่จะลบ ทำลาย ทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน (นิรนาม)

6.4 สิทธิที่จะถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

6.5 สิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

6.6 สิทธิจะระงับการใช้ข้อมูล

6.7 สิทธิที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7. การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเป็นการ deactivate สถานะสมาชิกซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง ดังนี้

7.1 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า Profile ของตนเองได้อีก

7.2 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าสนทนาส่วนตัวของตนได้อีก โดยที่คู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งจะยังคงสามารถเข้าถึงหน้าสนทนา ที่ได้เคยสนทนาค้างไว้ได้ตามปกติ

7.3 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซึ่ง Ranphom.com จะต้องจัดเก็บตามกฎหมายยังคงต้องจัดเก็บอยู่ต่อไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

7.4 กระทู้ที่ผู้เข้าใช้บริการได้เคยตั้งหรือตอบไว้จะไม่ถูกลบออกไปด้วย ซึ่งจะต้องทำการแจ้งลบเข้ามา โดยทางแอดมินจะพิจารณาลบอย่างเช่นกระทู้ทั่วไป

7.5 ผู้เข้าใช้บริการ reactivate สถานะสมาชิกได้ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงหน้า Profile และ หน้าสนทนาส่วนตัวของตนได้ตามปกติ

7.6 การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่สามารถถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลประเภท data science ที่ได้จัดเก็บไปก่อนมีการแจ้งถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นผลให้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลซึ่งถอนความยินยอมไปใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้อีก

ข. นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ Ranphom.com (ในคำชี้แจงนโยบายนี้ รวมเรียกว่า “เรา” หรือ “Ranphom” หรือ “ร้านผม” หรือ “เครืองร้านผม”) เรามีการใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกสร้างและติดตั้งลงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งาน รวมถึงเพื่อการอำนวยความสะดวกผู้ใช้งานในการแสดงผลข้อมูลที่ตรงตามความต้องการกรณีมีการเข้าชมในครั้งถัดไป และสำหรับในเชิงพาณิชย์ เพื่อจดจำและวิเคราะห์ความสนใจจากใช้งาน เพื่อการนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามความต้องการของท่าน ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลด้วยคุกกี้มิใช่การระบุตัวตนผู้ใช้งาน ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามาจากผู้ใดอย่างเฉพาะเจาะจง

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรซึ่งถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ ไฟล์ข้อความนี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถอ่านได้ด้วยเว็บไซต์เมื่อมีการเข้าเว็บไซต์อีกครั้งในเวลาต่อมา โดยคุกกี้เหล่านี้บางส่วนมีความจำเป็น ไม่เช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนคุกกี้ประเภทอื่นๆ ยังให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เนื่องจากมีการจดจำชื่อผู้ใช้ด้วยวิธีที่มีความปลอดภัย และยังจดจำภาษาที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเดิมในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์

1. ประเภทของคุกกี้

1.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) – มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและบริการของเราได้อย่างปลอดภัย

1.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Performance/Analytical Cookies) – นับจำนวนทางสถิติ เช่น ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อปรับปรุงการทำงานของระบบให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน คุกกี้ประเภทนี้ยังช่วยให้เราวัดประสิทธิผลของการแสดงผลและโฆษณาเพื่อการพาณิชย์ได้ตรงความต้องการของธุรกิจ

1.3 คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) – ช่วยจดจำความต้องการสำหรับการกลับมาใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซ้ำ ช่วยในการปรับแต่งเนื้อหาให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ภาษา ภูมิภาค ขนาดตัวอักษร หรือ ความคมชัดวิดีโอ

1.4 คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) – บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หน้าเว็บ และลิงค์ โดยข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ซึ่งรวมไปถึงอาจมีการแชร์ข้อมูลกลุ่มนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

2. การใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สาม

Ranphom.com มีการใช้คุกกี้ที่จัดการโดยบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เครือข่ายการโฆษณา ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันภายนอกซึ่งเป็นพันธมิตรทางการของเรา บริการโซเชียลมีเดีย และรวมถึงผู้ให้บริการฟังก์ชั่นพิเศษเช่นวิดีโอ หรือ แผนที่ จากแพลตฟอร์มภายนอก ตัวอย่างของคุกกี้บุคคลที่สามที่เราใช้ แต่ไม่จำกัดเพียง เช่น Google Analytics, Facebook Pixel, Cxense DMP เป็นต้น

3. การตั้งค่าการใช้งานคุกกี้

“ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือตั้งค่าได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ปิดการใช้งานคุกกี้ หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของผู้ใช้ได้ ทั้งนี้เราแนะนำให้ท่านทำการเปิดใช้งานและยอมรับคุกกี้”

เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Ranphom.com ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งานโดยทั่วไปที่ยังต้องการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา แต่ไม่ประสงค์ให้มีการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ การปิดใช้งานคุกกี้เป็นสิ่งที่เราไม่แนะนำเพราะอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ท่านใช้บริการอยู่เป็นประจำด้วย

สำหรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน การตั้งค่าเพื่อปกป้องสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การจัดการสิทธิ์และการอนุญาตสำหรับความเป็นส่วนตัวนั้น สามารถจัดการได้ตามวิธีการที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละราย ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการของผู้ผลิตได้โดยตรงเพื่อขอคำแนะนำในการตั้งค่าดังกล่าว

4. ท่านสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ได้บนเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนแนะนำของผู้ให้บริการเว็บเบราว์เซอร์แต่ละรายได้โดยง่าย ดังนี้

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th

Safari:
https://support.apple.com/th-th/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/th-th/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/th-th/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

การแก้ไข นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุกกี้

Ranphom.com ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์อยู่ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

ช่องทางการติดต่อ Ranphom.com

facebook.com/ranphom